1 § NIMI, TARKOITUS JA KIELI

Yhdistyksen nimi on Suomen Aurinkoenergiayhdistys ry, Solenergiföreningen i Finland rf, Solar Energy Finland Association. Sen tarkoitus on valvoa jäsentensä yleisiä yhteisiä etuja aurinkotekniikan alalla ja edistää ja suojella uusiutuvien energiavarojen ja erityisesti aurinkoenergian käytön kehitystä Suomessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys neuvottelee viranomaisten kanssa alaa koskevista kysymyksistä, toimeenpanee jäsentensä keskeisiä neuvottelu- ja esittelytilaisuuksia, hankkii alan ammattikirjallisuutta, järjestää alan opintomatkoja jäsenilleen sekä harjoittaa alan neuvonta-, valistus-, tutkimus- ja koulutustoimintaa.

Yhdistys on ammatillinen ja teknillinen yhdistys. Se on kaksikielinen, mutta pöytäkirjakielenä on Suomi.

2 § KOTIPAIKKA

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

3 § JÄSENYYS

Yhdistyksen jäsenet jakautuvat seuraaviin ryhmiin:

1) Ryhmä A, johon kuuluvaksi jäseneksi voi liittyä sellainen oikeuskelpoinen yhteisö taikka yksityinen henkilö, joka harjoittaa kaupallista tai teollista toimintaa yhdistyksen toimialalla, ja

2) ryhmä A1, johon voivat liittyä alan suunnittelua, asennusta, korjausta tai huoltoa harjoittavat oikeuskelpoiset yhteisöt tai yksityiset henkilöt, ja

3) ryhmä B, jonka jäsenet jakautuvat seuraavasti:

  1. Henkilö, jota A-ryhmään kuuluva jäsen on suositellut, voidaan hyväksyä B-jäseneksi. Kukin A-ryhmään kuuluva jäsen on oikeutettu suosittelemaan korkeintaan kahta ja A1-ryhmään kuuluva yhtä B-jäsentä.
  2. Henkilön, joka virkansa tai asemansa perusteella toimii alan hyväksi, voi yhdistyksen hallitus harkintansa mukaan kutsua B-jäseneksi.
  3. Henkilö, jolla on teknillistä mielenkiintoa alaa kohtaan, voi liittyä B-jäseneksi.

B-ryhmän jäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa lukuunottamatta näiden sääntöjen 13§:ssä erikseen mainittuja tapauksia.

Uuden jäsenen yhdistykseen hyväksyy yhdistyksen hallitus harkintansa mukaan kirjallisen anomuksen perusteella. Hallitus voi anomuksettakin kutsua yhdistykseen uuden jäsenen, missä tapauksessa liittyminen katsotaan tapahtuneen sinä päivänä, jolloin kutsuttu on antanut kirjallisen ilmoituksensa kutsun hyväksymisestä. B-ryhmän jäsenyydestä päättäessään on hallitus velvollinen kuulemaan hallitukseen kuuluvien Bryhmän jäsenien mielipidettä.

Yhdistykseen voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa valita kunniajäseniksi alalla erikoisesti ansioituneita henkilöitä. Kunniajäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

4 § TOIMIKUNNAT

Yhdistyksen hallituksella on oikeus nimetä toimikuntia ja jaostoja käsittelemään erikoiskysymyksiä.

5 § JÄSENEN VELVOLLISUUDET

Jäsenen on noudatettava yhdistyksen sääntöjä sekä yhdistyksen ja sen hallituksen laillisessa järjestyksessä tekemiä päätöksiä.

6 § JÄSENYYDEN LAKKAAMINEN

Jäsenyys lakkaa joko eroamalla tai erottamalla.

Yhdistyksestä eroaminen tapahtuu yhdistyslaissa määrätyllä tavalla ja katsotaan jäsenen eronneen sen kalenterivuoden päättyessä, jonka aikana ilmoitus eroamisesta tehtiin. A- ja A 1-ryhmään kuuluva jäsen, joka lopettaa toimintansa alalla tai joutuu konkurssitilaan, katsotaan hallituksen päätöksellä erotetuksi yhdistyksestä. B-jäsenen voi hallitus erottaa tämän vaihdettua toimipaikkaa.

Jos yhdistyksen jäsen ei täytä näiden sääntöjen hänelle kuuluvia maksu- tai muita velvollisuuksia tai jos hän tahallaan toimii yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan tai tekee itsensä syypääksi hyvän kauppa- tai yleisen tavan vastaiseen toimintaan taikka laiminlyö yhdistyksen puitteissa tehdyn päätöksen noudattamisen, voi hallitus erottaa hänet yhdistyksen jäsenyydestä. Päätös jäsenen erottamisesta astuu voimaan heti, mutta erotettu jäsen on oikeutettu yhden kuukauden kuluessa siitä kun päätös on hänelle tiedoksi annettu, kirjallisesti hallitukselle valittamalla vetoamaan yhdistyksen kokoukseen. Hallituksen on tällaisessa tapauksessa kutsuttava koolle yhdistyksen kokous käsittelemään eroamispäätöstä kuukauden kuluessa siitä päivästä lukien, jolloin vetoomus on saatettu hallituksen tietoon. Erottamispäätös jää voimaan siinä tapauksessa, että vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa annetuista äänistä on erottamisen kannalla, mutta raukeaa muussa tapauksessa.

Jäsenyyden lakatessa ei eronneella tai erotetulla jäsenellä ole oikeutta mihinkään osaan yhdistyksen varoista.

7 § MAKSUT

Jokaisen A- ja A1-ryhmään kuuluvan jäsenen on jäseneksi liittyessään suoritettava vuosikokouksessa vahvistetut liittymismaksut neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä päivästä lukien, jolloin jäseneksi hyväksyminen on ilmoitettu asianomaiselle tai milloin jäseneksi liittyminen tapahtuu hallituksen kutsusta, siitä päivästä, jolloin uusi jäsen on allekirjoittanut ilmoituksensa kutsun hyväksymisestä. Tämän lisäksi on mainittuihin jäsenryhmiin kuuluvien jäsenten vuosittain suoritettava yhdistykselle vuosikokouksen vahvistamat jäsenmaksut, jotka voivat olla joko kiinteät tai liikevaihdon mukaan
porrastetut tai osaksi porrastetut tai osaksi molempia. Näiden maksujen suoritusajasta päättää vuosikokous.

Jäsenyyden alkaessa 1.7. jälkeen, suorittaa jäsen puolet sille kalenterivuodelle vahvistetusta jäsenmaksusta.

A1-ryhmän jäsenet suorittavat neljäsosan (1/4) vuosikokouksen A-jäsenille vahvistamista maksuista vuosikokouksen kulloinkin hyväksymän määrittelyn mukaisesti ja samoin neljäsosan (1/4) kulloinkin voimassaolevista liittymismaksuista. A1-ryhmän jäsenille jakaa yhdistys toimivuoden kuluessa kiertokirjeitä, tiedotuksia sekä julkaisuja ja antaa muuta samantapaista palvelua asioista, jotka liittyvät tämän ryhmän toimintaan.

Ryhmään B kuuluvat jäsenet sekä kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua. Jäsenryhmään B3 kuuluvat suorittavat kuitenkin aiheuttamansa posti- ja toimistokulut, jotka vuosikokous hallituksen esityksestä kohtuuden puitteissa pysyen vahvistaa.

8 § HALLITUS

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja neljä tai kuusi muuta jäsentä. Puheenjohtaja ja jäsenet valitaan kukin erikseen vuosikokouksessa ja vaadittaessa suljetulla lippuäänestyksellä. Hallituksessa on oltava aina vähintään yksi jäsen A- ja A1-ryhmän piiristä ja vähintään yksi jäsen B-ryhmän piiristä. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan, muut hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Erovuorossa joka vuosikokouksessa on puheenjohtajan lisäksi puolet hallituksen jäsenistä kuitenkin siten, että edellä mainitut ehdot hallituksen jäsenten eri jäsen ryhmiin kuulumisesta täyttyvät.

Hallituksen toimikausi kestää seuraavaan vuosikokoukseen.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja nimittää keskuudestaan tai ulkopuoleltaan tarpeellisiksi katsomansa toimihenkilöt.

Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kolme jäsentä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Hallituksen jäsen älköön hallituksen kokouksessa osallistuko äänestykseen sellaisesta asiasta, joka koskee hänen tai hänen edustamansa yhteisön etuja.

Erovuorossa olevat hallituksen jäsenet voidaan valita uudestaan.

9 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa kaksi hallituksen jäsentä yhdessä taikka hallituksen jäsen yhdessä sen tai niiden yhdistyksen toimihenkilöiden kanssa, jotka hallitus siihen määrää.

10 § TILIEN TARKASTUS

Asianmukaisesti edelliseltä kalenterivuodelta päätetyt tilit niihin kuuluvine asiakirjoineen, yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa sanotun vuoden aikana syntyneet pöytäkirjat, samoin kuin hallituksen vuosikertomus on viimeistään seuraavan vuoden helmikuun 15. päivänä jätettävä tarkastettavaksi tilintarkastajille, joiden on viimeistään saman helmikuun 28. päivänä annettava kirjallinen lausunto, jossa joko vastuuvapautta joko puolletaan tai se ehdotetaan evättäväksi.

11 § KOKOUKSET

Yhdistys kokoontuu hallituksen määräämänä aikana ja paikassa.
Yhdistyksen vuosikokous pidetään kunkin vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään hallituksen katsoessa sen tarpeelliseksi sekä milloin vähintään kolmekymmentä sadasosaa (30 %) yhdistyksen jäsenistä sitä ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti hallitukselta pyytää. Tällainen kokous on pidettävä kuukauden kuluessa sen jälkeen kun esitys siitä on hallitukselle tehty.

12 § KUTSUT

Kutsu yhdistyksen kokoukseen lähetetään jäsenille avokirjeissä, ja se on postitettava vähintään neljätoista (14) päivää ennen vuosikokousta ja viimeistään seitsemän (7) päivää ennen muuta kokousta.

Kiireellisessä tapauksessa voidaan ylimääräinen yhdistyksen kokous kutsua koolle myös vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta lähetetyllä telefaxilla tai sähkeellä. Viimeksi mainitussa tapauksessa on kokouksen erikseen hyväksyttävä esillä oleva asia kiireelliseksi.

13 § ÄÄNESTÄMINEN

Yhdistyksen kokouksissa on kullakin A-ryhmän jäsenellä yksi ääni ja A1-ryhmän jäsenellä neljäsosa (1/4) ääntä. A- ja A1-ryhmän jäsenenä olevaa oikeuskelpoista yhteisöä edustaa asianomaisen jäsenen asianmukaisesti valtuuttama henkilö. Yhdistyksen hallituksen vaalissa B-ryhmän jäsenistä valittavaa hallituksen jäsentä valittaessa on kullakin yhdistyksen jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen henkilöjäsentä voi edustaa asianomaisen jäsenen asianmukaisesti valtuuttama henkilö. Sama henkilö saa yhdistyksen kokouksissa käyttää enintään kahden yhdistyksen jäsenen äänioikeutta.

14 § VUOSIKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1) Kokous avataan ja läsnä olevat luetteloidaan.
2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä.
3) Todetaan kokouksen laillisuus.
4) Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
5) Esitetään hallituksen toimesta yhdistyksen vuosikertomus
6) Esitetään tilintarkastajien lausunto.
7) Vahvistetaan tilinpäätös.
8) Päätetään tili- ja vastuuvapaudesta hallitukselle.
9) Vahvistetaan kuluvan vuoden menoarvio sekä määrätään liittymismaksut ja jäsenmaksut kuluvalle vuodelle.
10) Päätetään palkkioista sekä matka- ja päivärahoista.
11) Valitaan hallitukselle puheenjohtaja.
12) Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä.
13) Valitaan muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
14) Valitaan kaksi tilintarkastajaa sekä heille kaksi varamiestä.
15) Muut kokouskutsussa mainitut asiat.

15 § YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Yhdistyksen sääntöjen muuttamista ja yhdistyksen purkamista koskeva päätös ei ole pätevä, ellei sitä ole tehty kahdessa, vähintään neljäntoista (14) päivän väliajoin pidetyssä kokouksessa ja ellei sitä jälkimmäisessä kokouksessa ole kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

16 § JOS YHDISTYS PURETAAN,

on sen varat luovutettava jollekin yhdistyksen toimialaa lähellä olevalle oikeuskelpoiselle yhteisölle.