Eduskuntavaalit käytiin viisi kuukautta sitten ja uusi hallitus on ollut toimessaan jo tovin. Nykyistä hallitusohjelmaa on syytä tarkastella myös aurinkoenergiatoimialan näkökulmasta.

“Aurinko”-sanaa ei vieläkään mainita hallitusohjelmassa vaikka se on ihmiskunnan pääasiallinen energianlähde. Maailmanlaajuisesti suuri osa energiantuotannon investoinneista kohdistuu aurinkoenergiaan. Hallitusohjelmassa ihmiskunnan pakollinen energiakäänne ei näy yleisesti ottaen muuten kuin yhtenä “ilmastonmuutos”-sanana yhdessä listassa.

 

Aurinkoenergialle markkinaehtoinen tukiympäristö

Auringosta saatava energia puhuttaa ja kiinnostaa kuitenkin suomalaisia. Totuus on, että Suomessakin paistaa aurinko. Itse tuotettu aurinkosähkö on vuodesta 2014 lähtien ollut edullisempaa kuin verkosta ostettu sähkö.

Aurinkoteknillisen yhdistyksen toimenpide-ehdotuksena Suomen hallituksen tulee ottaa aurinkoenergia vakavasti jo tämän hallituskauden aikana. Hallituksen tulee huolehtia siitä, että aurinkosähkömarkkinan voimakas kasvu voi tapahtua esteettä, ja että erinäisiltä muissa maissa nähdyiltä ylilyönneiltä vältytään.

Aurinkosähkömarkkinat saadaan tasapainoisesti kasvamaan, kun uusiutuville energiaratkaisuille laaditaan teknologianeutraali ja markkinaehtoinen tukiympäristö. Tämä järjestelmä tulee Aurinkoteknillisen yhdistyksen mielestä saada valmiiksi viimeistään vuoden 2016 aikana. Ei ole aikaa odottaa ilmastostrategian päivitystä, vaikka kuinka strategiatyötä yritetäänkin nopeuttaa.

Korostettakoon, että tukibyrokratian tulee olla kevyt ja tukien saamisen ennustettavaa ja nopeampaa kuin esimerkiksi nykyisessä energiatukijärjestelmässä tai tuotantotukijärjestelmässä.

Esitämme kommentteja ja toimenpide-ehdotuksia pohjautuen nykyiseen hallitusohjelmaan aurinkoenergiatoimialan näkökulmasta.

Positiivista hallitusohjelmassa: verotusohjaus sekä konkreettinen tavoite uusiutuvan energian osuudelle

Aurinkoteknillinen yhdistys on samaa mieltä hallitusohjelman kanssa siitä, että “verotuksella ohjataan kohti vähäpäästöisiä energialähteitä.” Tälle tielle Suomen pitää astua. Toisaalla hallitusohjelmassa kuitenkin luvataan palauttaa teollisuudelle fossiilisen energian verot, joten näyttää siltä että tämä hammas ei oikein pure.

Lisäksi hallitusohjelmassa on biotalouden ja puhtaan energian osuus, jossa asetetaan konkreettinen – joskaan ei kovin haastava – tavoite uusiutuvan energian osuudelle energian kokonaiskulutuksesta vuoteen 2030 mennessä. Ohjelman tässä osuudessa asetetaan konkreettisia tavoitteita ainoastaan uusiutuvan nestemäisen liikennepolttoaineen osuudelle kulutuksesta.

Ennustettavan investointiympäristön aikaansaamiseksi valtion tulisi asettaa konkreettisia tavoitteita myös aurinkolämmölle ja -sähkölle muiden uusiutuvien energiamuotojen ohella. Kustannustehokas tapa lisätää uusiutuvan energian määrää energiajärjestelmässä olisi asettaa energiayhtiöille yrityskohtainen uusiutuvan energian osuustavoite hankitusta energiasta. Tällöin yritykset voivat itse päättää millä tavoin tuon osuuden hankkii kustannustehokkaimmin.

Lupaprosessit ketterämmiksi ja pienille yrityksille rahoitusta

Erityisen tärkeää aurinkoenergiatoimialalle on aloittavien/pienten ja nopeasti kasvavien yritysten rahoitustilanteen parantaminen. Nykyinen hallitusohjelma lupaa rahoituksen parantamista, mikä ilahduttaa Aurinkoteknillisen yhdistyksen jäseniä.

Aurinkoenergiaa tuottavat yritykset ovat toistaiseksi pääosin pieniä ja tulevat kasvamaan voimakkaasti lähivuosina erityisesti aurinkosähkön alueella.

Toinen aurinkoenergian edistämistä helpottava lupaus hallitusohjelmassa on lupaprosessien sujuvoittaminen ja tarpeettoman sääntelyn karsiminen. Tämä on yksi tärkeimpiä aurinkoenergian etenemistä hidastavia ongelmakohtia. Kunnallinen subjektiivinen päätöksenteko tarvittavista luvista teettää alan yrityksissä paljon turhaa työtä, kun joka kunnasta täytyy erikseen tarkistaa minkälaisella dokumentaatiolla tässä kunnassa haetaan lupaa tai tehdään toimenpideilmoitus.

Näistä on hyvä lähteä liikkeelle. Toivokaamme, että aurinko paistaa myös hallitukselle.

-Markku Tahkokorpi

Hallituksen puheenjohtaja, Aurinkoteknillinen  yhdistys ry